НИЕ РЕЦИКЛИРАМЕ ЕЛЕКТРОННИ ОТПАДЪЦИ

И ГАРАНТИРАМЕ ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се причислява към т. нар. “масово разпространени отпадъци”, тъй като се образува след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изисква специално управление. При производството на голям процент от електронното и електрическото оборудване (ЕЕО) се влагат специфични токсични компоненти, които след преустановяване употребата на тези уреди, ги превръщат в „опасни отпадъци“.

НАШИЯ ОПИТ

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и осигуряваме всички услуги, необходими за правилното рециклиране на приетите отпадъци съгласно всички технически и екологични изисквания. Фракциите, получени при рециклиращия процес се връщат обрано в производствения цикъл. Работим и в посока подробно изследване, класифициране и приоретизиране на всички индустриално замърсени територии, тяхното анализиране и включване в глобална информационна система (база данни). Партньорството със западно-европейски фирми е от изключително важно значение за нашето правилно бизнес развитие и ефективно прилагане на всички европейски закони и директиви.

Нашите клиенти

Домакинства

Обслужване на домакинства

Административни

Администрации, Общини, Болници и Училища

Предприятия

Обслужване на производствени предприятия

банки

Банки и застрахователни компании

IT Вендори

IT вендори, дистрибутори и сервизи

екоточки

Програма Екоточки: За лоялни клиенти

Последни публикации

СКЛючете договор с нас

станете наши партньори и помогнете на вашия бизнес

Програма EcoBox

28 лв.

Извозване на кашон от София и страната (до 20 кг.)

Доставка на празен кашон и извозване от куриер след напълване. Общи условия

Типове отпадъци

 • Телефони, лаптопи и таблети
 • Рутери, модеми и зарядни
 • Адаптери, кабели и слушалки
 • Мишки и клавиатури
 • Празни тонер касети (до 20 кг.)

Включва

 • Доставка на празен кашон до 4 дни
 • Извозване на кашона след напълване (по ваша заявка)

Допълнително се заплащат

 • Обезвреждане на тонер касетите
 • Проследяване на серийни номера
 • Сервизна диагностика за брак

Малки офиси

97 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 200 кг.)

за допълнителни извозвания прочетете Общите условия за транспорт

Типове отпадъци

 • Компютърна техника
 • Копири и принтери
 • UPS, батерии и зарядни
 • Аудио и ТВ техника
 • Празни тонер касети

Включва

 • Извозване до 4 дни
 • Регистрация, заявки и справки

Допълнително се заплащат

 • Инвентаризация
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Оглед за достъп

Големи администрации

189 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 2000 кг.)

за допълнителни извозвания прочетете Общите условия за транспорт

SmallOffices, плюс

 • Телеком, медицинско и
  лабораторно оборудване
 • Мебели и складово оборудване

Включва

 • Извозване до 4 дни
 • Регистрация, заявки и справки
 • Оглед за достъп
 • Изкупуване на отпадъците
 • Контролирано унищожение

Допълнително се заплащат

 • Оценка на активите
 • Подробна информация за активите
 • Инвентаризиция
 • Сервизна диагностика за брак
 • Проследяване на серийни номера

Производствени предприятия

249 лв./година

Включва 1 извозване за София
(до 2000 кг.)

За допълнителни извозвания прочетете Общите условия за транспорт

Corporations, плюс

 • Гуми, масла и филтри
 • Производствени отпадъци
 • Технологичен брак
 • КИП оборудване
 • Опасни отпадъци

Включва

 • извозване до 4 дни
 • регистрация,заявки и справки
 • оглед и оценка на отпадъци
 • изкупуване на фракции
 • изкупуване за REUSE
 • контролирано унищожение

Допълнително се заплащат

 • Класификацията на отпадъци
 • водене на месечна отчетност
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Подробна информация за активите
 • Проследяване на серийни номера
 • Инвентаризация и оценка на активите
 • Сервизна диагностика
 • Проследяване на серийни номера
 • Демонтаж