Комплексни договори за отпадъци
Осигуряваме извозване и прием от офисите/площадките на клиентите ни на:
– Електрическо и електронно оборудване, вкл. ИТ & офис, медицинско, комуникационно и измервателно оборудване
– Домакински електроуреди
– Отработени празни мастилени и тонер касети
– Производствени отпадъци: опаковки, абсорбенти, гуми, масла и филтри
– Опасни отпадъци

Сключваме договори за извозването на всички тези типове отпадъци, като основните ползи са:
– Спазване на всички законови изисквания
– Намаляване на разходите при процесите на бракуване и складиране
– Намаляване на административните разходи, включително и при регистрацията на заявките за извозване (он-лайн системата ни orders.ecologica.bg)
– Контрол на процесите по генериране на всички видове отпадъци: електрически и електронни, гуми, масла и филтри, производствени и опасни отпадъци
– Пълна отчетност при управлението на отпадъците
– Спазване на всички изисквания за информационна сигурност
– Освобождаване на експертния ИТ персонал от грубите дейности по трошене и товарене

Притежаваме разрешително за дейности с отпадъци и разработваме комплексни национални решения. Предлаганото от нас съвременно решение е уникално за България и притежава изключително силен екологичен акцент. Прилагането му е добра екологична практика и достига до всички управленски и социални нива структури в България.