Общини и администрации

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, общините са длъжни да организират сами или възложат на подизпълнител обратното приемане на стари електрически и електронни устройства от страна на гражданите, с цел по-нататъшно предаване за рециклиране. При определени условия местните власти могат да откажат приема на подобни отпадъци и да ги пренасочат към специализирани фирми, извън договора за събиране и отвеждане на ИУЕЕО.
Ние подкрепяме общините в реализирането на системите за събиране, осигуряването на подходящи съдове за събиране и дейностите по извозване.
Въпросите за екологично отговорно рециклиране, съответствие с всички правни изисквания и премахване на вредните вещества са от изключителна важност за всички нас. В съответствие с Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците, ние предоставяме всички необходими данни за целите на отчитането и директното докладване в пълна координация с общините и контролните органи.