Обслужване на банки, финансови институции и корпорации

 

ЗАЕДНО С НАС ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ

Да внедрите и работите по адекватна праграма за управление на отпадъците
Да управлявате уверено своето остаряло и изведено от експлоатация ИТ оборудване
Да унищожавате сигурно IT активите по екологично отговорен начин, отговарящ на най-строгите правила в бизнеса (ISO 14001:2015, R2 и e-Stewards)
Да бъдете уверени, че цялата поверителна информация е напълно унищожена преди рециклирането на активите.
Да извличате максимална стойност от бракуваните активи

 

НАМАЛИТЕ РИСКА СИ ЧРЕЗ

Надежна и сигурна поддръжка и логистика от наша страна
Гарантирана сигурност на данни от извозване на активите до момента на тяхното унищожение
Процедури по изтриване на данни, следващи най-добрите практики в света
Деклариране на отговорност със сертификати за гарантирано унищожаване

 

ПОЛЗИ ОТ РАБОТАТА С НАС

Гарантирано спазване на всички законови изисквания
Успешно приключване на годишната инвентаризация и брак
Правилно и ефективно извеждане от експлоатация
Елиминиране на разходите за складиране и администрация на бракуваните активи
Извличате максимална цена за бракуваните активи (работещи и неработещи)

Гарантирано унищожаване на информационни активи

Работата в съответствие с високотехнологичните стандарти се гарантира от внедрени системи за управление на аспектите по качество, околна среда, здравеи и безопасност в съответствие със стандартите 9001, 14001, 18001, както и специално разрешително за дейности с отпадъци.

 

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, общините са длъжни да организират сами или възложат на подизпълнител обратното приемане на стари електрически и електронни устройства от страна на гражданите, с цел по-нататъшно предаване за рециклиране.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания са от изключителна важност за всички нас. Ние подкрепяме общините в реализирането на системите за събиране, извозваненето и рециклирането. В съответствие с Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците, ние предоставяме всички необходими данни за целите на отчитането в пълна координация с общините и контролните органи.