Оловно-киселинните батерии съдържат вещества, които са токсични за околната среда, но също и с висока търговска стойност. Те могат да се възстановяват и рециклират в нови продукти. Използваните оловно-кисели батерии (акумулатори) съдържат олово, оловни съединения и сярна киселина и са класифицирани като опасни отпадъци съгласно Наредбата за класификация на отпадъци. Те не трябва да се изхвърлят в контейнерите за стандартен отпадък, тъй като съдържащите се в тях високотоксични вещества ще попаднат от депата за отпадъци в околната среда. Ако се рециклират, тези химикали могат да бъдат възстановени и превърнати в нови продукти, което изисква значително по-малко енергия, отколкото рафинирането на първична руда. Много оператори на метален скрап ще платят немалка сума за Вашите стари оловни акумулатори.

Единственият законен път за старите акумулатори са сертифицираните заводи за тяхното рециклиране. Те имат право да се разпореждат с оловно-кисели батерии редовно. За улеснение на клиентите ни ние осигуряваме всички услуги, необходими за лесното приемане и транспортиране за последващо рециклиране.

Приблизително 96% от различните компоненти на оловни акумулатори подлежат на възстановяване. Оловните плочи се възстановяват в нови съгласно новите производствени стандарти, твърдият пластмасов корпус може да бъде разтопен и гранулиран за последващо производство на пластмасови изделия. Киселината се неутрализира в рециклиращо химическо предприятие.