Цел 13: Борба с климатичните промени

Генералният секретар на ООН предложи шест положителни за климата действия, които правителствата трябва да предприемат, след като започнат да изграждат обратно своите икономики и общества:

  • Зелен преход и декарбонизация: Инвестициите трябва да ускорят декарбонизацията на всички аспекти на нашата икономика.
  • Зелени работни места и устойчив и приобщаващ растеж
  • Зелена икономика: прави обществата и хората по-устойчиви чрез преход, който е справедлив за всички и не оставя никого назад.
  • Инвестиране в устойчиви решения: субсидиите за изкопаеми горива трябва да приключат и замърсителите трябва да платят за тяхното замърсяване.
  • Изправяне срещу всички климатични рискове
  • Сътрудничество – никоя държава не може да успее сама.

За да се справят с извънредната ситуация в климата, плановете за възстановяване след пандемия трябва да предизвикат дългосрочни системни промени, които ще променят траекторията на нивата на CO2 в атмосферата.

През последните години правителствата по света са отделили значително време и усилия за разработване на планове за очертаване на по-безопасно и по-устойчиво бъдеще за своите граждани. Вземането им на борда сега като част от планирането на възстановяването може да помогне на света да се възстанови по-добре от настоящата криза.

Факти и статистика

Към април 2018 г. 175 страни са ратифицирали Парижкото споразумение, а 168 страни са съобщили първия си национално определен принос към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Към април 2018 г. 10 развиващи се страни успешно завършиха и представиха първата си итерация на своите национални планове за адаптиране в отговор на изменението на климата.

Страните от развитите страни продължават да постигат напредък към целта за съвместно мобилизиране на 100 милиарда долара годишно до 2020 г. за действия за смекчаване на последиците.

Благодарение на Междуправителствената комисия по изменението на климата знаем:

От 1880 до 2012 г. средната глобална температура се е увеличила с 0,85 ° C. За да се постави това в перспектива, за всеки 1 градус на повишаване на температурата добивите от зърно намаляват с около 5%. Царевицата, пшеницата и други основни култури са претърпели значително намаляване на добива на глобално ниво от 40 мегатона годишно между 1981 и 2002 г. поради по-топъл климат.

Океаните са се затоплили, количествата сняг и лед са намалели, а морското равнище се е повишило. От 1901 до 2010 г. средното глобално морско ниво се е повишило с 19 см, тъй като океаните са се разширявали поради затопляне и ледът се е стопил. Размерът на морския лед в Арктика намалява през всяко следващо десетилетие от 1979 г. насам, с 1.07 милиона км² загуба на лед на всяко десетилетие

Като се имат предвид текущите концентрации и текущите емисии на парникови газове, вероятно е до края на този век увеличението на глобалната температура да надвиши 1,5 ° C в сравнение с 1850 до 1900 за всички сценарии с изключение на един. Световните океани ще се затоплят и ледът ще се топи. Средното покачване на морското равнище се прогнозира като 24 – 30 см до 2065 г. и 40-63 см до 2100 г. Повечето аспекти на изменението на климата ще продължат в продължение на много векове, дори ако емисиите бъдат спрени

Глобалните емисии на въглероден диоксид (CO2) са се увеличили с почти 50% от 1990 г. насам

Емисиите нарастват по-бързо между 2000 и 2010 г., отколкото през всяко от трите предходни десетилетия

Все още е възможно, използвайки широк спектър от технологични мерки и промени в поведението, да се ограничи повишаването на средната глобална температура до два градуса по Целзий над прединдустриалните нива

Основната институционална и технологична промяна ще даде по-добър шанс дори глобалното затопляне да не надхвърли този праг

Подцели

13.1 Укрепване на устойчивостта и способността за адаптиране към свързаните с климата опасности и природни бедствия във всички страни

13.2 Интегриране на мерките за изменение на климата в националните политики, стратегии и планиране

13.3 Подобряване на образованието, повишаването на осведомеността и човешкия и институционален капацитет за смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптиране, намаляване на въздействието и ранно предупреждение

13. Прилагане на ангажимента, поет от страните от развитите страни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, за постигане на цел за мобилизиране на общо 100 милиарда долара годишно до 2020 г. от всички източници за задоволяване на нуждите на развиващите се страни в контекста на значими действия за смекчаване и прозрачност при прилагането и възможно най-бързото функциониране на Зеления климатичен фонд чрез неговата капитализация

13.Б Насърчаване на механизми за повишаване на капацитета за ефективно планиране и управление на климатичните промени в най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави, включително фокусиране върху жените, младежта и местните и маргинализирани общности

* Признавайки, че Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата е основният международен междуправителствен форум за договаряне на глобалния отговор на изменението на климата.

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

• Да направят необходимото всички хората да бъдат добре подготвени за опасностите, свързани с  изменението на климата и природните бедствия. 

• Да включат проблемите, свързани с климатичните промени, в дневния ред на правителствата си. 

• Да отделят средства за борба с изменението на климата от държавните бюджети