Цел 17: Партньорства за постигане на целите

Успешният дневен ред за развитие изисква приобщаващи партньорства – на глобално, регионално, национално и местно ниво – изградени върху принципи и ценности и върху споделена визия и общи цели, поставящи хората и планетата в центъра.

Много страни се нуждаят от официална помощ за развитие, за да насърчат растежа и търговията. И все пак нивата на помощта падат и страните-донори не са изпълнили обещанието си да увеличат финансирането за развитие.

Поради пандемията на COVID-19, глобалната икономика се очаква да се свие рязко, с 3%, през 2020 г., преживявайки най-лошата си рецесия от Голямата депресия.

Сега е необходимо силно международно сътрудничество повече от всякога, за да се гарантира, че държавите разполагат със средства за възстановяване от пандемията, изграждане на по-добро изграждане и постигане на целите за устойчиво развитие.

Факти и статистика

Нетните официални потоци от помощ за развитие от страните членки на Комитета за подпомагане на развитието (DAC) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие възлизат на 147,4 млрд. Долара през 2019 г.

79% от вноса от развиващите се страни влиза в развитите страни без мита

Дълговата тежест върху развиващите се страни остава стабилна при около 3% от приходите от износ

Търговията, преките чуждестранни инвестиции и паричните преводи се очаква да намалят с до 40% през 2020 г.

Почти половината от световното население не е свързано с интернет, особено в бедните страни.

Подцели

Финанси

17.1 Укрепване на мобилизацията на вътрешни ресурси, включително чрез международна подкрепа за развиващите се страни, за подобряване на вътрешния капацитет за събиране на данъци и други приходи

17.2 Развитите страни да изпълнят изцяло своите официални ангажименти за помощ за развитие, включително ангажимента на много развити страни да постигнат целта от 0,7% от ОПР / БНД за развиващите се страни и 0,15 до 0,20% от ОПР / БНД за най-слабо развитите страни доставчици на ОПР насърчават се да обмислят поставянето на цел за осигуряване на най-малко 0,20% от ОПР / БНД за най-слабо развитите страни

17.3 Мобилизиране на допълнителни финансови ресурси за развиващите се страни от множество източници

17.4 Подпомагане на развиващите се страни за постигане на дългосрочна устойчивост на дълга чрез координирани политики, насочени към насърчаване на финансирането на дълга, облекчаване на дълга и преструктуриране на дълга, както е подходящо, и адресиране на външния дълг на силно задлъжнелите бедни страни за намаляване на дълговото бедствие

17.5 Приемане и прилагане на режими за насърчаване на инвестициите за най-слабо развитите страни

Технология

17.6 Подобряване на север-юг, юг-юг и тристранно регионално и международно сътрудничество и достъп до наука, технологии и иновации и подобряване на обмена на знания при взаимно договорени условия, включително чрез подобрена координация между съществуващите механизми, по-специално на ниво ООН, и чрез глобален механизъм за улесняване на технологиите

17.7 Насърчаване на развитието, трансфера, разпространението и разпространението на екологосъобразни технологии в развиващите се страни при изгодни условия, включително на облекчени и преференциални условия, по взаимно споразумение

17.8 Пълно функциониране на технологичната банка и механизма за изграждане на капацитет за наука, технологии и иновации за най-слабо развитите страни до 2017 г. и засилване на използването на благоприятни технологии, по-специално информационни и комуникационни технологии

Изграждане на капацитет

17.9 Подобряване на международната подкрепа за осъществяване на ефективно и целенасочено изграждане на капацитет в развиващите се страни в подкрепа на националните планове за изпълнение на всички цели за устойчиво развитие, включително чрез сътрудничество Север-Юг, Юг-Юг и тристранно сътрудничество

Търговия

17.10 Насърчаване на универсална, основана на правила, отворена, недискриминационна и справедлива многостранна система за търговия в рамките на Световната търговска организация, включително чрез приключване на преговорите по нейната Програма за развитие от Доха

17.11 Значително да увеличи износа на развиващите се страни, по-специално с оглед удвояване на дела на най-слабо развитите страни от глобалния износ до 2020 г.

17.12 Осъществява своевременно прилагане на безмитен и безквотен достъп до пазара на трайна основа за всички най-слабо развити страни, в съответствие с решенията на Световната търговска организация, включително като гарантира, че преференциалните правила за произход, приложими за вноса от най-слабо развитите страни, са прозрачни и прости и допринасят за улесняване на достъпа до пазара

Системни проблеми

Политическа и институционална съгласуваност

17.13 Подобряване на глобалната макроикономическа стабилност, включително чрез координация на политиките и съгласуваност на политиките

17.14 Подобряване на съгласуваността на политиките за устойчиво развитие

17.15 Уважаване на  политическото пространство и ръководството на всяка държава, за да установите и прилагате политики за изкореняване на бедността и устойчиво развитие

Партньорства с много заинтересовани страни

17.16 Подобряване на глобалното партньорство за устойчиво развитие, допълнено от партньорства с много заинтересовани страни, които мобилизират и споделят знания, опит, технологии и финансови ресурси, в подкрепа на постигането на целите за устойчиво развитие във всички страни, по-специално в развиващите се страни

17.17 Насърчаване  на ефективни публични, публично-частни партньорства и партньорства на гражданското общество, надграждайки върху опита и стратегиите за осигуряване на ресурси в партньорствата

Данни, мониторинг и отчетност

17.18 До 2020 г. да се засили подкрепата за изграждане на капацитет на развиващите се страни, включително за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави, за да се увеличи значително наличието на висококачествени, навременни и надеждни данни, дезагрегирани по доходи, пол, възраст, раса, етническа принадлежност, миграционен статус, увреждане, географско местоположение и други характеристики, свързани с националния контекст

17.19 До 2030 г. надграждане върху съществуващите инициативи за разработване на измервания на напредъка в устойчивото развитие, които допълват брутния вътрешен продукт, и подкрепете изграждането на статистически капацитет в развиващите се страни

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

Глобалните цели да присъстват в националните планове на всяка държава и тя да определи кои  въпроси са най-належащи за нея.

Всяка държава да отдели средства от собствените си ресурси за постигне на целите, но в допълнение,  развитите страни следва да подпомагат на по-слабо развитите страни в постигането на целите.

Държавите да не вземат политически решения, ако те противоречат на Глобалните цели или биха  ограничили осъществяването им.

Да открият организации и/или отделни хора, които имат ценен опит по различни теми, свързани с  Глобалните цели, за да помагат за осъществяването им.

Да подобрят начините, по които държавите събират информация и данни за напредъка по отделните  цели, за да се осъществява по-лесна оценка.