Цел 6: Чиста вода и санитарно-хигиенни условия

Въпреки че е постигнат значителен напредък в увеличаването на достъпа до чиста питейна вода и канализация, милиарди хора – предимно в селските райони – все още нямат тези основни услуги. В световен мащаб всеки трети от хората няма достъп до безопасна питейна вода, двама от всеки пет души нямат основно измиване на ръцете със сапун и вода, а над 673 милиона души все още практикуват открита дефекация.

Пандемията на COVID-19 демонстрира критичното значение на санитарните условия, хигиената и адекватния достъп до чиста вода за предотвратяване и задържане на заболявания. Хигиената на ръцете спасява живота. Според Световната здравна организация измиването на ръцете е едно от най-ефективните действия, които можете да предприемете, за да намалите разпространението на патогени и да предотвратите инфекции, включително вируса COVID-19. И все пак милиарди хора все още нямат санитарни условия за безопасна вода и финансирането е недостатъчно.

Факти и статистика

В 1 от 4 здравни заведения липсват основни услуги за вода.

3 на 10 души нямат достъп до безопасно управлявани услуги за питейна вода, а 6 на 10 души нямат достъп до безопасно управлявани санитарни съоръжения.

Най-малко 892 милиона души продължават да практикуват открита дефекация.

Жените и момичетата са отговорни за събирането на вода в 80% от домакинствата без достъп до вода в помещенията.

Между 1990 и 2015 г. делът на световното население, използващо подобрен източник на питейна вода, се е увеличил от 76% на 90%.

Недостигът на вода засяга повече от 40% от световното население и се очаква да нарасне. В момента над 1,7 милиарда души живеят в речни басейни, където потреблението на вода надвишава презареждането.

2,4 милиарда души нямат достъп до основни санитарни услуги, като тоалетни.

Повече от 80% от отпадъчните води, получени в резултат на човешка дейност, се изхвърлят в реките или морето без премахване на замърсяването.

Всеки ден близо 1000 деца умират поради предотвратяване на вода и диария, свързани с канализация.

Приблизително 70% от цялата вода, взета от реки, езера и водоносни хоризонти, се използва за напояване.

Наводненията и други свързани с водата бедствия представляват 70% от всички смъртни случаи, свързани с природни бедствия.

Подцели

6.1 До 2030 г. постигане на  универсален и справедлив достъп до безопасна и достъпна за всички питейна вода

6.2 До 2030 г. постигане на достъп до адекватна и справедлива хигиена  за всички и прекратяване на откритата дефекация, като се обърне  специално внимание на нуждите на жените и момичетата и тези в уязвима ситуация

6.3 До 2030 г. подобряване на качеството на водата чрез намаляване на замърсяването, премахване на изхвърлянето и свеждане до минимум на изпускането на опасни химикали и материали, намаляване наполовина на дела на непречистените отпадъчни води и значително увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване в световен мащаб

6.4 До 2030 г. значително да увеличаване на  ефективността на водоползването във всички сектори и осигуряване на  устойчиво изтегляне и снабдяване с прясна вода за справяне с недостига на вода и значително да намаляване броя на хората, страдащи от недостиг на вода

6.5 До 2030 г. да се приложи интегрирано управление на водните ресурси на всички нива, включително чрез трансгранично сътрудничество, според случая

6.6 До 2020 г. защитаване  и възстановяване на  екосистемите, свързани с водата, включително планини, гори, влажни зони, реки, водоносни хоризонти и езера

6. До 2030 г. разширяване на международното сътрудничество и подкрепата за изграждане на капацитет на развиващите се страни в дейности и програми, свързани с водата и канализацията, включително събиране на вода, обезсоляване, ефективност на водата, пречистване на отпадъчни води, технологии за рециклиране и повторно използване

6.B Подкрепяне  и засилване участието на местните общности в подобряването на управлението на водите и канализацията.

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

Да осигурят достъп до чиста питейна вода за всички хора по света.

Да осигурят достъп до санитарно-хигиенни условия (надеждни отводнителни системи и добро управление на отпадъците) и гражданско образование по здравословно-хигиенни навици за всички хора по света.

Да наблюдават качеството на водата, за да се намали замърсяването й.

Да подобрят и оптимизират употребата на вода чрез разработването на по-добри технологии за нейната повторна употреба.

Да дадат на хората от различните общности повече знания, така че тези знания да играят съществена роля в подобряването на управлението на вода и санитарно-хигиенни грижи.

Да опазват и възстановят водни екосистеми, включително планини, гори, влажни зони, водоносни хоризонти и езера.