Цел 7: Възобновяема енергия

Светът напредва към цел 7, с обнадеждаващи признаци, че енергията става все по-устойчива и широко достъпна. Достъпът до електричество в по-бедните страни започна да се ускорява, енергийната ефективност продължава да се подобрява и възобновяемите енергийни източници постигат впечатляващи печалби в електроенергийния сектор.

Необходимо е по-фокусирано внимание за подобряване на достъпа до чисти и безопасни енергии, горива и технологии за готвене за 3 милиарда души, за разширяване на използването на възобновяема енергия извън сектора на електроенергията и за увеличаване на електрификацията в Субсахарска Африка.

Факти и статистика

13 процента от световното население все още няма достъп до модерно електричество.

3 милиарда души разчитат на дърва, въглища или животински отпадъци за готвене и отопление

Енергията допринася до голяма степен за изменението на климата, като представлява около 60% от общите емисии на парникови газове в световен мащаб.

Замърсяването на въздуха в помещенията от използване на горивни горива за домакинство е причинило 4,3 милиона смъртни случая през 2012 г., като жените и момичетата представляват 6 на всеки 10 от тях.

През 2016 г. делът на възобновяемите енергийни източници се е увеличил с най-бързия темп от 2012 г. насам, с 0,24 процентни пункта, и е достигнал почти 17,5 процента благодарение на бързия растеж на водната енергия, вятъра и слънчевата енергия.

Подцели

7.1 До 2030 г. осигуряване на  универсален достъп до достъпни, надеждни и модерни енергийни услуги

7.2 До 2030 г. увеличаване значително дела на възобновяемата енергия в глобалния енергиен микс

7.3 До 2030 г. удвояване на  глобалния темп на подобрение в енергийната ефективност

7.А До 2030 г. засилване на международното сътрудничество за улесняване на достъпа до научни изследвания и технологии за чиста енергия, включително възобновяема енергия, енергийна ефективност и усъвършенствани и по-чисти технологии за изкопаеми горива, и насърчаване на инвестициите в енергийната инфраструктура и технологиите за чиста енергия

7.Б До 2030 г. разширяване на инфраструктурата и надграждане на технология за предоставяне на модерни и устойчиви енергийни услуги за всички в развиващите се страни, по-специално най-слабо развитите страни, малките островни развиващи се държави и развиващите се страни без излаз на море, в съответствие със съответните им програми за подкрепа

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

Да осигурят достъп до надеждни, достъпни и съвременни енергийни услуги чрез нова инфраструктура и по-добра технология за всички.

Да работят за енергийна ефективност – повече бързо развиващи се технологии, които изразходват по-малко енергия.

Да повишат използването на възобновяеми енергийни източници на глобално ниво за сметка на други енергийни ресурси.

Да работят заедно, за да изследват и разработват възобновяеми и други екологични източници на енергия.