Ангажиране на служителите с програмата “Going Green”

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТГОВОРНИ БИЗНЕСИ

Това ръководство представя няколко доказани начина да ангажирате служителите в екологичните и социалните цели на вашата компания. То се основава на опит и данни и е предназначено за HR мениджъри, тренери и служители, отговорни за здравето и безопасността и околната среда.

ЗАЩО ПРОГРАМАТА „GOING GREEN?“

Компаниите имат поне пет причини да подобрят въздействието си върху околната среда и помогнат на общността:

 • Намаляване на разходите. Дори само подмяната на осветителни тела може да намали потреблението на енергия на компанията до 30%.
 • Увеличаване на клиентската лоялност. Клиентите ще харесват повече вашите продукти и услуги, знаейки, че те са енергийно-ефективни, устойчиви или етични.
 • Намиране и запазване на ангажирани служители. Служителите търсят социална отговорност и ангажираност към околната среда, когато избират работодатели. Тъй като намирането на квалифицирани работници е основен приоритет за собствениците на малък бизнес, да бъдеш добър към хората и планетата вече не е просто „интересно да се прави“.
 • Предаване на знанията на клиенти и партньори. Ангажираните служители са естествени посланици на Вашите ценности, и те лесно ще ги предават на всички клиенти, партньори и приятели на компанията ви.
 • Засилване на бизнеса. Медиите, правителствата, доставчиците, клиентите и служителите говорят за ролята, която отговорните компании играят в околната среда и обществото. Умните бизнес лидери искат да бъдат част от този разговор.

КАК ИЗГЛЕЖДА УСПЕХЪТ: СИЛНО АНГАЖИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ

Ангажираните служители: 1) разбират, че финансовите, екологичните и социалните въпроси са свързани; и 2) смятат, че тяхната организация се обръща към трите.
Ето кои са признаците, че служителите са ангажирани с екологични и социални цели:

 • Наемате служители, които са ангажирани с клиенти, служители и околната среда.
 • Служителите се възнаграждават за постигане на екологични цели, като например намаляване на отпадъците, използването на енергия или менторство на мотивирани деца.
 • Служителите вграждат ценностите за устойчивост на компанията в личния си живот – като избират да споделят кола или да карат колело, да работят доброволно в общността, да споделят време със самотни възрастни хора, да се грижат за обучението на деца в неравностойно положение и т.н.
 • Търговците познават екологичното и социалното въздействие на продуктите или услугите на компанията (напр. техния въглероден отпечатък или потреблението на енергия). Те използват тези качества, за да разграничат продуктите или услугите на своята компания от конкурентите.
 • Служителите непрекъснато търсят нови начини за намаляване на потреблението на енергия или вода.
 • Служителите вземат бизнес решения не само въз основа на потенциала за печалба, но и на това, което е „правилно“.
 • Служителите участват в обществени инициативи като проекти за почистване на паркове или набиране на средства за важни социални или екологични каузи.
 • Когато разглеждат продукти от нови доставчици, автоматично проверяват продуктите, за да видят дали отговарят на екологичните или етичните критерии на компанията ви.
 • Висшият мениджмънт ръководи усилията за подобряване на екологичното или социалното въздействие във вашия бизнес-сегмент.

ДЕСЕТ НАЧИНА ДА АНГАЖИРАТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ С ПРОГРАМАТА „GOING GREEN“

Започнете смело, откъдето можете, и продължете да добавяте дейности. Повече тактики ще ви позволят да поставите екологичните и социалните проблеми във фокуса на работната атмосфера и ще ви помогнат да намирате и задържате отлични служители.

1. Бъдете модел за пример

Не само го казвайте, направете го!
Бъдете първият, който ходи с велосипед на работа.
Сортирайте отпадъците си от обяда в офиса на битови, компостируеми и рециклируеми.
Създайте потворяем модел за това и направете брошура с подробни инстрункции.
Създайте Политика за екологични практики в компанията.
Разширете тези практики в офисите на партньори или домовете на служителите ви. Събирайте данни от тях и отчитайте прогреса.
Правете годишен одит на екологичните си практики.
Ако нямате система за упралвние на околната среда съгласно ISO 14001, инициирайте нейното разработване и внедряване.

2. Започнете отгоре надолу

Дайте сигнал за важността на екологичните и социалните ангажименти, като поставите по-възрастните колеги да ръководят проектите.
Уверете се, че групата по околна среда включва висши служители.
Възлагайте големи проекти, като например въглеродна неутралност или одит на околната среда, на служителите ви с най-висока оперативна позиция.

3. Инвестирайте пари там, където най-много ще се чуе 

Разпределете време и пари за екологични и социални инициативи.
Дайте време на служителите на компанията да участват в доброволчески проекти.
Купете енергийно ефективно оборудване или осветление.
Споделяйте усилията си с клиенти и партньори, за да демонстрирате ангажираността на вашата компания.
Предложете на служителите гъвкаво работно време или мобилни възможности за работа.

4. Напишете го ясно

Политиките правят вашите корпоративни ценности ясни, изясняват очакванията и помагат на служителите да вземат по -добри решения.
Актуализирайте корпоративните си ценности, за да включите социални и екологични цели.
Публикувайте „зелените“ цели на вашия уебсайт.
Създайте политики и кодекси за поведение, които подкрепят вашите цели.
Включете „зелени“ успехи в годишния си отчет.

5. Вградете устойчивост в ежедневните операции

Настройте термостатите на една степен по-близо до външната температура.
Намалете използването на хартия, като печатате по-малко. Използвайте cloud-решения за съхранение на данни – това ще засили сигурността им и ще ви спести пари за закупуване и поддръжка на сървъри.
Изключвайте светлините и електрониката, когато не се използват.
Провеждайте оценки на жизнения цикъл на ключови продукти и работете с консултанти или колеги от индустрията, за да намалите тяхното въздействие.

6. Възложете го на някой служител

Уверете се, че служителите носят отговорност за екологичните и социалните резултати.
Създайте нова роля, посветена на устойчивостта, или вградете задълженията в съществуваща позиция (например в областта на здравето и безопасността или човешките ресурси).

7. Осигурете обучение 

При въвеждане на нови служители им разкажете за екологичните цели на компанията и защо те имат значение.
Обучете служителите по въпроси, специфични за тяхната работа, като управление на отпадъци, здраве и безопасност и устойчиви обществени процеси.

8. Обяснете как им се отразява

Служителите могат да разглеждат екологичните или социалните програми като нежелани допълнения към вече пълното натоварване. Обяснете им как програмите са свързани с техните роли.
За финансовите служители – покажете как ще се върнат в икономии инвестициите в енергоефективно оборудване.
За търговците – обяснете как доброволчеството с местна общност ще подобри лоялността на клиентите.
За HR-експертите – обяснете им ползата от ангажирани и екологично отговорни служители, и как това ще намали текучеството и увеличи ефективността на хората им.

9. Съберете шампиони

Ангажирайте служители с различен стаж в цялата компания. Програмите, които не са само спуснати „отгоре-надолу“, получават повече участие на служителите.
Намерете служители, които вече са страстни за вашите екологични или социални цели и ги насърчете да изградят „Зелен екип“, който да докладва на вас.

10. Позволете на служителите да експериментират

Насърчете служителите да разберат как могат да направят нещата по различен начин и им позволете да изпробват нови идеи.
Позволете им да организират обеди с нулеви отпадъци, да спонсорират местни спортни екипи, да съберат пари за помощ при бедствия, да сервират ястия на бездомни или на младежи в риск или да участват в спортни събития за набиране на средства.
Насърчавайте служителите да предлагат начини за пестене на енергия или намаляване на отпадъците в ежедневната им работа.
Насърчавайте служителите да участват или организират екологични или социални събития и им обещайте награда за това.

Защо устойчивостта има смисъл?

Значението на устойчивостта отдавна е известно в научните и бизнес общностите, но до преди няколко години не се обръщаше достатъчно внимание на темата. Страничните ефекти, свързани с изменението на климата, бързите промени на екстремните метеорологични условия, засушавания, горски пожари, наводнения и повишаване на морското равнище, засилиха интереса на много хора към устойчивостта. Това движение започна да засилва присъствието си в много корпоративни и образователни направления.

Организациите, които не изберат пътя на устойчивост, са изправени пред рискове от санкции заради неспазване на екологичните регламенти. Съществува и все по-осезаем риск от влошаване на репутацията от лошо отношение към околната среда – след екологичен инцидент организациите често губят доставчици, партньори и достъп до пазара само от негативните публикации в пресата, а това може да доведе до текучество, загуба на клиенти и трудности при запазване ангажираността на служителите.

В организациите, които прилагат силни стратегии за устойчивост, интегрирането и насърчаването на устойчивостта в бизнеса им помага за привличането и ангажирането на по-талантливи и ангажирани служители. Тези организации използват устойчиви вътрешни практики, в които всички служители могат да участват, както и мерки, които влияят на въглеродния отпечатък на организацията, енергийната ефективност и партньорство с околните зелени бизнеси, местни органи за управление и образователни институции.

Мениджърите на тези организации мислят каква роля ще играят те в обществото и какви стъпки трябва да предприемат, за да гарантират, че са подготвени за бъдещето.

Организация, изградена от екологично отговорни служители, има изключително силен екологичен имидж в очите на своите партньори и клиенти. Като една от първите екологично отговорни компании, тя ще засили още повече лоялността на партньорите и ще бъде пример за подражание на много бизнеси и граждани.

Ползи за вашата организация

Като лидер в устойчивостта, с този подход Вашата организация ще възприеме системен подход към стратегиите за устойчивост, ще изгради устойчив бранд, ще наблюдава представянето на доставчиците и дори ще въведе иновации за устойчивост, които бъдат за пример във Вашия бизнес-сегмент.

Предотвратяване на санкции заради неспазване на екологичните регламенти, спестяване на разходи, подобряване на приходите, обновен зелен имидж на бранда и конкурентни предимства са сред ползите, които ще може да извлечете от устойчивостта.

Заедно можем да създадем атмосфера на свързаност и устойчива комуникация, целяща откриване на възможностите за подобрение в околната среда и активно партньорство с местните власти, образователните институции и гражданите.

За повече информация позвънете на 0878 151570 или пишете през този бутон още сега! Готови сме за среща за обсъждане на всички възможности.

Глобални цели за устойчиво развитие

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ