Ние декларираме, че приетите от нас отпадъци от ИУЕЕО за гарантирано унищожаване се приемат единствено и само като СКРАП ЗА УНИЩОЖАВАНЕ, а не за ползване и/или препродажба. Преработката се състои в механично третиране (демонтиране), пробиване и пресоване на производствена площадка, одобрена и сертифицирана от РИОСВ София.

Потвърждаваме също, че нито приетите устройства, нито някой от техните компоненти ще работят след обработка в нашето предприятие и няма да бъдат използвани за друго, освен като материал за ново изделие: метал, пластмаса, стъкло и др.

С цел предотвратяване изтичането на информация, информационните носители (дискове, платки и функционални елементи) биват пробити, пресовани или смлени, предвид изискванията на системата за информационна сигурност. Електронните компоненти ще бъдат смлени в сертифициран завод в Германия, притежаващ разрешително от федералната агенция по околна среда на Германия за обработка на електронни отпадъци.

Рециклируемите материали (метали и пластмаси) ще бъдат внимателно отделени и върнати обратно в производствения цикъл на високо ниво. В зависимост от състава на електронните отпадъци, които се обработват, нивото на възстановяване (повторно усвояване) достига до 95%. Останалата част ще бъде правилно технологично обезвредена (изгорена) в съответствие със законовите изисквания.

Работата в съответствие с високотехнологичните стандарти се гарантира от внедрени системи за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандартите DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, както и специално разрешително за дейности с отпадъци.