Рециклираме отпадъци и правим страхотни неща!

Помагаме за задоволяването на нуждите и решаването на проблемите им. Адаптираме услугите си спрямо най-сложните задания. Питайте ни!

Консултации и 24/7 съпорт

Съдействие при първоначално изграждане на системи за управление на отпадъци

Изготвяне и заверяване в РИОСВ на работни листа. Водене на отчетност, попълване на отчетни книги и годишни отчети

Класификации и оценка

Класификация на клиентските отпадъци. Огледи и оценка на отпадъци (за рециклиране или повторна употреба)

Изграждане на оптимални системи за управление на отпадъци и ефективна логистика

Съдействие при бракуване

Извършване на сервизна диагностика за удостоверяване на техническо състояние.

Съдействие при подготовка и извършване на годишна инвентаризация и брак

Гъвкава логистика

Отвеждане по еднократни заявки или планирани графици

Обслужване на клиенти и заявки от цялата страна

Демонтиране на машини и съоръжения

Извозване и рециклиране на технологичен брак

Гарантирано унищожаване 

Правилно извеждане от експлоатация на подлежащо на бракуване ИТ оборудване

Документирано унищожаване на оборудването и всички информационни носители и издаване на съответните сертификати

Бърза обработка

Проследимост по партиди на приетите за рециклиране оттпадъци и оборудване

Разопаковане и сортиране на смесени електронни отпадъци

Претегляне, отчитане, издаване на документи и плащане