Списък на отпадъците, които приемаме

1. Код 02 01 04: Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
2. Код 02 03 01: Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
3. Код 02 03 04: Материали, негодни за консумация или преработване (нови)
4. Код 02 03 99: Отпадъци, неупоменати другаде
5. Код 02 06 01: Материали, негодни за консумация или преработване
6. Код 03 01 01: Отпадъци от корк и дървесни кори (нови)
7. Код 03 01 05: Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 (нови)
8. Код 03 01 99: Отпадъци, неупоменати другаде (нови)
9. Код 03 03 01: Отпадъчни кори и дървесина
10. Код 03 03 07: Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
11. Код 03 03 08: Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране (нови)
12. Код 03 03 10: Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
13. Код 04 02 09: Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
14. Код 04 02 21: Отпадъци от необработени текстилни влакна (нови)
15. Код 04 02 22: Отпадъци от обработени текстилни влакна (нови)
16. Код 04 02 99: Отпадъци, неупоменати другаде
17. Код 07 01 04* Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги (нови)
18. Код 07 02 13: Отпадъци от пластмаси
19. Код 07 02 99: Отпадъци, неупоменати другаде
20. Код 07 05 04*: Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
21. Код 07 06 01*: Промивни води и матерни луги
22. Код 07 06 04*: Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги (нови)
23. Код 07 07 04*: Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
24. Код 08 01 11*: Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
25. Код 08 01 12: Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
27. Код 08 01 13*: Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
28. Код 08 01 14: Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
29. Код 08 01 15*: Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
30. Код 08 01 16: Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
31. Код 08 01 17*: Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
32. Код 08 01 18: Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
33. Код 08 01 19*: Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
34. Код 08 01 20: Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различкни от упоменатите в 08 01 19
35. Код 08 01 21*: Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
36. Код 08 01 99: Отпадъци, неупоменати другаде
37. Код 08 02 01: Отпадъчни покривни прахове
38. Код 08 02 02: Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали
39. Код 08 02 03: Водни суспензии, съдържащи керамични материали
40. Код 08 02 99: Отпадъци, неупоменати другаде
41. Код 08 03 07: Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
42. Код 08 03 08: Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
43. Код 08 03 12*: Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
44. Код 08 03 13: Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
45. Код 08 03 14*: Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
46. Код 08 03 15: Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
47. Код 08 03 16*: Отпадъчни разтвори от ецване/ гравиране
48. Код 08 03 17*: Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
49. Код 08 03 18: Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
50. Код 08 03 19*: Диспергирани масла
51. Код 08 03 99: Отпадъци, неупоменати другаде
52. Код 08 04 09*: Отпадъчни лепила/ адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества
53. Код 08 04 10: Отпадъчни лепила/ адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
54. Код 08 04 11*: Утайки от лепила/ адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества
55. Код 08 04 12: Утайки от лепила/ адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
56. Код 08 04 13*: Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/ адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
57. Код 08 04 14: Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/ адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
58. Код 08 04 15*: Отпадъчни води, съдържащи лепила/ адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (нови)
59. Код 08 04 16: Отпадъчни води, съдържащи лепила/ адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
60. Код 08 04 17*: Масло от дървесна смола/ колофон
61. Код 08 04 99: Отпадъци, неупоменати другаде ,
62. Код 08 05 01*: Отпадъчни изоцианати
63. Код 10 01 04*: Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво (нови)
64. Код 10 01 21: Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 (нови)
65. Код 10 01 26: Отпадъци от пречистване на охлаждащи води (нови)
66. Код 10 02 11*: Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла (нови)
67. Код 10 08 11: Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
68. Код 10 11 12: Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11
69. Код 10 11 13*: Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
70. Код 10 12 08: Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)
71. Код 11 01 07*: Основи от химично почистване на повърхности (нови)
72. Код 11 01 10* Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09 (нови)
73. Код 11 03 02*: Други отпадъци (нови)
74. Код 11 05 04*: Отработен флюс (нови)
75. Код 12 01 05: Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
76. Код 12 01 07*: Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
77. Код 12 01 09*: Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
78. Код 12 01 10*: Синтетични машинни масла
79. Код 12 01 12*: Отработени восъци и смазки
80. Код 12 01 13: Отпадъци от заваряване
81. Код 12 01 14*: Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
82. Код 12 01 15: Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14*
83. Код 12 01 16*: Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности (бластиране), съдържащи опасни вещества
84. Код 12 01 17: Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16
85. Код 12 01 18: Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло (нови)
86. Код 12 01 19*: Бързо биоразградими масла от машинна обработка (нови)
87. Код 12 01 20*: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
88. Код 12 01 21: Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20 (нови)
89. Код 12 01 99: Отпадъци, неупоменати другаде (нови)
90. Код 12 03 01*: Промивни води (нови)
91. Код 12 03 02*: Отпадъци от обезмасляване с пара (нови)
91. Код 13 01 10*: Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (нови)
92. Код 13 01 11*: Синтетични хидравлични масла (нови)
93. Код 13 01 12*: Бързо биоразградими хидравлични масла (нови)
94. Код 13 01 13*: Други хидравлични масла
95. Код 13 02 05*: Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
96. Код 13 02 06*: Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
97. Код 13 02 07*: Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки (нови)
98. Код 13 02 08*: Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
99. Код 13 03 07*: Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
100. Код 13 03 09*: Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла (нови)
101. Код 13 03 10*: Други изолационни и топлопредаващи масла (нови)
102. Код 13 04 01*: Трюмови масла от речно корабоплаване
103. Код 13 05 01*: Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори (нови)
104. Код 13 05 02*: Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори (нови)
105. Код 13 05 03*: Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) (нови)
106. Код 13 05 06*: Масло от маслено-водни сепаратори (нови)
107. Код 13 05 08*: Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори (нови)
108. Код 13 07 01*: Газьол, котелно и дизелово гориво
109. Код 13 07 02*: Бензин
110. Код 14 06 01*: Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC (нови)
111. Код 14 06 03*: Други разтворители и смеси от разтворители
112. Код 14 06 05*: Утайки или твърди отпадъци, съдържащи органични разтворители
113. Код 15 01 01: Хартиени и картонени опаковки
114. Код 15 01 02: Пластмасови опаковки
115. Код 15 01 03: Опаковки от дървесни материали (нови)
116. Код 15 01 04: Метални опаковки (нови)
117. Код 15 01 05: Композитни/многослойни опаковки (нови)
118. Код 15 01 07: Стъклени опаковки (нови)
119. Код 15 01 09: Текстилни опаковки
120. Код 15 01 10*: Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
121. Код 15 02 02*: Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества)
122. Код 15 02 03: Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
123. Код 16 01 03: Излезли от употреба гуми
124. Код 16 01 07*: Маслени филтри
125. Код 16 01 13*: Спирачни течности (нови)
126. Код 16 01 14*: Антифризни течности, съдържащи опасни вещества (нови)
127. Код 16 01 19: Пластмаси
128. Код 16 01 21*: Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 (нови)
129. Код 16 01 22: Компоненти, неупоменати другаде (нови)
130. Код 16 01 99: Отпадъци, неупоменати другаде (нови)
131. Код 16 02 13*: Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
132. Код 16 02 14: Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
133. Код 16 02 15*: Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
134. Код 16 02 16: Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
135. Код 16 03 03*: Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
136. Код 16 03 04: Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
137. Код 16 03 05*: Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (нови)
138. Код 16 03 06: Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
139. Код 16 05 04*: Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества (нови)
140. Код 16 05 06*: Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота
141. Код 16 05 08*: Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
142. Код 16 06 01*: Оловни акумулаторни батерии
143. Код 16 06 02*: Ni-Cd батерии
144. Код 16 06 03*: Живак-съдържащи батерии (Hg)
145. Код 16 06 04: Алкални батерии
146. Код 16 06 05: Други батерии и акумулатори
147. Код 16 07 08*: Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (нови)
148. Код 16 11 04: Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
149. Код 17 01 06*: Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества (нови)
150. Код 17 01 07: Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 (нови)
151. Код 17 02 01: Дървесен материал
152. Код 17 02 03: Пластмаса
153. Код 17 03 03*: Каменовъглен катран и катранени продукти (нови)
154. Код 17 04 11: Кабели, различни от упоменатите в 17 04 1 (нови)
155. Код 17 06 04: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (нови)
156. Код 17 08 02: Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 (нови)
157. Код 17 09 03*: Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества (нови)
158. Код 19 02 03: Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
159. Код 19 02 04*: Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък
160. Код 19 03 04*: Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (нови)
161. Код 19 08 05: Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
162. Код 19 08 06*: Наситени или обработени йонообменни смоли
163. Код 19 08 09: Смеси от мазнини и масла от маслено водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
164. Код 19 08 11*: Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води (нови)
165. Код 19 08 13*: Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (нови)
166. Код 19 09 05: Наситени или отработени йонообменни смоли (нови)
167. Код 19 09 06: Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници (нови)
168. Код 19 10 02: Отпадъци от цветни метали
169. Код 19 11 01*: Отработени филтруващи глини
170. Код 19 11 05*: Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (нови)
171. Код 19 12 04: Пластмаса и каучук
172. Код 19 12 05: Стъкло
173. Код 19 12 07: Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
174. Код 19 12 08: Текстилни материали
175. Код 19 12 10: Горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци)
176. Код 19 12 11*: Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
177. Код 19 12 12: Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
178. Код 20 01 01: Хартия и картон
179. Код 20 01 02: Стъкло
180. Код 20 01 10: Облекла
181. Код 20 01 11: Текстилни материали
182. Код 20 01 21*: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
183. Код 20 01 28: Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
184. Код 20 01 32: Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
185. Код 20 01 33*: Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
186. Код 20 01 34: Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
187. Код 20 01 35*: Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
188. Код 20 01 36: Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
189. Код 20 01 38: Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
190. Код 20 01 39: Пластмаси
191. Код 20 02 01: Биоразградими отпадъци (нови)
192. Код 20 02 02: Почва и камъни (нови)