Кодекс за корпоративна и социална отговорност

Принципи
Очертаните принципи на Бизнес Кодекс за Екологична и Социална Отговорност са създадени: да гарантират безопасните условия на труд в електронната индустрия; да докажат, че към работниците има добро отношение, уважение и достойството им не е накърнено; да докажат, че производствените процеси са екологично отговорни.
А. Зачитане човешките права
Компанията се ангажира да спазва човешките права на работниците, както и да се отнася към тях с достойство и уважение, както се разбира от международната общност.
Б. Здравословна работна среда
Компанията признава, че качеството на продуктите и услугите, последователността на производството, както и морала на работниците се повишават чрез безопасността и здравословната работна среда. Компанията също признава, че усъвършенстващият се работник на входа на компанията, както и образованието, са ключов фактор при определянето и разрешаването на здравните изисквания, както и безопасни стандарти при работа.
В. Отговорност за околната среда
Компанията признава, че отговорността за околната среда е неразделна част от производство на стоки на световно ниво. В производствените операции, неблагоприятните ефекти върху обществото, околната среда и природните ресурси трябва да бъдат сведени до минимум като същевременно се защити здравето и безопасността на хората.
Екологичните норми са: 
1. Екологични разрешителни и доклади
2. Предотвратяване замърсяването и намаляване на ресурсите
3. Управление на опасни вещества
4. Управление на отпадни води и твърди отпадъци
5. Емисии във въздуха
6. Ограничения за съдържанието на вредни вещества в продуктите.
Г. Системи за управление
Компанията приема или установява система за управление, чийто обхват е свързан със съдържанието на този кодекс. Системата за управление трябва да има за цел да гарантира: а) съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания на клиентите, свързани с продуктите и услугите на компанията; б) съответствие с този Кодекс, както и в) идентифициране и намаляване на оперативните рискове, свързани с този Кодекс.
Д. Прилагане на Етичен Кодекс
За да изпълнят социалните отговорности и за да се постигне успех на пазара, компанията и нейните представители трябва да поддържат най – високите стандарти за етика:
1. Почтенност в бизнеса
2. Неправомерно предимство
3. Регламенти за разкриване на информация
4. Права за интелектуална собственост
5. Стандарти за панаирни изложения, реклама и конкуренция
6. Програми за защита на самоличността
7. Обвързване с общността
Нещата, които ценим
Всички служители в компания споделят цялостните ценности – честност, почтенност и уважение към хората. Твърдо заставаме зад доверието, откровеността, екипната работа, професионализма и увереността в това, което правим.
Приемането на този Кодекс е разбирането от страна на компанията, че във всичките си дейности трябва да работи в пълно съответствие със законите, правилата и разпоредбите в страната.
Кодексът насърчава компанията да застане над правното съответствие, позовавайки се на международно признати стандарти като по този начин се напредва в социалната и екологична отговорност.
Непрекъснато усъвършенстване
Компанията се задължава да допринася за непрекъснатото си развитие като това изисква балансиране между краткосрочни и дългосрочни цели, интегрирани системи, екологична и социална отговорност при вземането на управленски решения.
София, 2 Април 2018