Рециклиране на опасни отпадъци

Ние осигуряваме всички необходими и задължителни по нормативна рамка дейности по прием, отвеждане, транспорт и последващо рециклиране на Опасни отпадъци.

Опасни отпадъци са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда:
– Експлозивни, запалими, оксидиращи и корозивни отпадъци
– Дразнещи, вредни и токсични отпадъци
– Канцерогенни, мутагенни и инфекциозни отпадъци
– Отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и/или съединения – живак, олово, арсен, хлорати, цианиди, феноли, халогенирани разтворители, вещества, съдържащи полихлорирани бифенили (виж Наредба №3 за класификация на отпадъците, Приложение 2, 3, 4 и 5)

Дефиниция на опасните отпадъци:
Опасни отпадъци обикновено имат една или повече от следните характеристики:
– Запалими
– Вредни за здравето
– Опасни за околната среда
– Отровни
– Корозивни

Примери за опасни отпадъци могат да бъдат:
– Разтворители и почистващи течности
– Киселини и основи
– Отпадъчни масла или замърсени отпадъчни води
– Бои, лакове или лепила
– Пестициди
– Кенове от спрей или бутилки под налягане

 

Ако имате въпроси относно тези отпадъци, попълнете формата по-долу или направете заявка за извозване от тук.