Професионално рециклиране на ИТ оборудване

ПАРТНЬОРИТЕ НИ ОСИГУРЯВАТ НА КЛИЕНТИТЕ СИ
Съдействие при инвентаризация и последващо бракуване
Гарантирано спазване на законовите изисквания
Правилно извеждане от експлоатация със спазване изискванията за информационна сигурност
Адекватна пазарна оценка за продажба (изкупуване)
Отлична логистика и рециклиране

ПАРТНЬОРИТЕ НИ ПОЛУЧАВАТ
Защита на бранда и повишаване на клиентската лоялност
По-задълбочено познаване на пазара и клиентските нужди
Повишаване на продажбените резултати

КАК РАБОТИМ НИЕ
В близки и многостранни отношения с партньорите и техните клиенти
Създаваме гъвкави ценови планове за услугите и техните срокове
Гарантираме тяхното адекватно изпълнение на договорите

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ И ЗА:
Обучение на нашите партньори и въвеждането им в програмата
Презентации и обучение на техните клиенти
Провеждане на регулярни събития, кампании и семинари

 

Готови сме за среща за обсъждане на възможностите и отговор на всички възникнали въпроси.

Гарантирано унищожаване на информационни активи

Работата в съответствие с високотехнологичните стандарти се гарантира от внедрени системи за управление на аспектите по качество, околна среда, здравеи и безопасност в съответствие със стандартите 9001, 14001, 18001, както и специално разрешително за дейности с отпадъци.

 

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, общините са длъжни да организират сами или възложат на подизпълнител обратното приемане на стари електрически и електронни устройства от страна на гражданите, с цел по-нататъшно предаване за рециклиране.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания са от изключителна важност за всички нас. Ние подкрепяме общините в реализирането на системите за събиране, извозваненето и рециклирането. В съответствие с Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците, ние предоставяме всички необходими данни за целите на отчитането в пълна координация с общините и контролните органи.