ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

РЪКОВОДСТВО на „ЕКОЛОГИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се ангажира да осигури ПОЛИТИКА по качество на управление, контрол и въздействие върху аспектите на околната среда, здравето и безопасността при работа, подходяща за поставените цели за изпълнение и развитие. Политиката е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството.

„ЕКОЛОГИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на своите дейности по отношение на качеството на предлаганите услуги, свързани с класификация, логистика, извозване, съхранение, възстановяване и третиране на отпадъци. Съхранение и продажба на фракции, както и непрекъснат контрол на въздействието върху управляваните от нас аспекти на околната среда и подобряване на условията за здраве и безопасност при работа, чрез поддържане и развитие на внедрената Интегрирана Система за Управление и прилагане на съответните нормативни изисквания. Разработени са конкретни измерими цели, свързани с дейностите на отделните структурни звена, нива и функции в организацията.

За реализиране на тази ПОЛИТИКА, ръководството на „ЕКОЛОГИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД доброволно е осигурило разработването, внедряването и поддържането на интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

РЪКОВОДСТВОТО осигурява всички необходими ресурси и създава условия за стриктно спазване изискванията на интегрираната система за управление и за активното съдействие на изпълнителския персонал за нейното реализиране и развитие.

В качеството си на УПРАВИТЕЛИ на „ЕКОЛОГИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, декларираме личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление.

Петър Гаджев – Мениджър Логистика и Екотехнологии
Даниел Костов – Търговски мениджър