Национална програма ЕКОТОЧКИ
Ние осъзнаваме вредите, които нарастващото количество твърди отпадъци, състоящи се от остарели и излезли от употреба електронни уреди и консумативи за тях, може да нанесе върху околната среда. Обозначавани общо като „електронни отпадъци“, те включват офис техника (компютри, принтери, монитори, копирни машини) и масовите и особено опасни мастилени и тонер касети и барабанни модули.

Ние предлагаме партньорство с всяка компания в насока решаване на проблемите в тази сфера, посредством разработените от нас комплексни решения за екологосъобразното управление на електронните отпадъци чрез транспортирането им до Националния ни център за рециклиране, където да бъдат разглобявани и рециклирани.

Целта на Програмата Екоточки е да предостави още повече възможности на всички потребители да дадат приноса си за опазването на околната среда и едновременно с това да спестят пари.

Какво е Екоточка?
Бонус, който получавате, когато стимулирате дейността на Националния ни Център за Рециклиране. По този начин създавате работа на рециклаторите в България и давате своя принос за популяризиране на дейностите по опазване на околната среда. В продуктовата страница на рециклираните ни продукт има поле, в което са посочени броя Екоточки, които той носи. Вие може да използвате получената по този начин Екоточка под формата на отстъпка при следващо закупуване на наши услуги или продукти. Равностойността на 1 Екоточка е 1 Лев.

Как се печелят Екоточки?
1. Посредством ползване на наши услуги по рециклиране на отпадъци.
2. Посредством предаване за рециклиране на отработени офис консумативи и бракувана офис техника – общо обозначавана като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Как се ползват Екоточки?
Като получите отстъпка при закупуване на наши услуги или продукти от сайтове на избрани наши партньори. Левовата равностойност на 1 Екоточка е 1 Лев.

Заяви извозване