Ние осигуряваме всички необходими дейности по прием, отвеждане, транспорт и последващо преработване на производствени отпадъци

Това са отпадъци, образувани при:
– Преработване и добив на подземни богатства
– Отпадъци от селското стопанство, горско, ловно и рибно стопанство
– Производство и преработване на хранителни продукти
– Отпадъци от преработване на дървесина, хартия, картон, целулоза
– Отпадъци от кожухарската и текстилната промишленост
– Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища
– Отпадъци от неорганични и органични процеси
– Отпадъци от багрила и пигменти
– Отпадъци от фармацевтични продукти
– Отпадъци от производство и употреба на бои и лакове, лепила, печатарски мастила
– Отпадъци от фотографската промишленост
– Отпадъци от термични процеси
– Отпадъци от галванични процеси, байцване, ецване, фосфатиране, обезмасляване
– Отпадъци от формоване, физ. и хим. повърхностна обработка на метали и пластмаса
– Отпадъци от масла и течни горива
– Отпадъци от разтворители, абсорбенти, филтри, предпазни облекла, опаковки
– Отпадъци от електрическо и електронно оборудване, транспортни средства, бракувани партиди

За въпроси относно рециклирането на такива отпадъци, попълнете кратката форма по-долу или направете заявка за извозване от тук.