Обслужване на производствени предприятия

–-

Комплексни екологични решения

Ние предлагаме комплексни промишлени услуги за рециклиране, подходящи за вашите нужди. Ние можем да приемем доставки, организираме различни видове транспорт, отвеждане и демонтаж на оборудване, сигурно и безопасно унищожаване.
Локализирани в близост до София, ние сме в състояние да отведем и приемем индустриални отпадъци от всеки един обект в страната, при това на изключително конкурентни цени.
С напълно лицензирано съоръжение за третиране и достатъчно транспортни средства, ние гарантираме, че отпадъците Ви ще бъдат унищожени на място и получените фракции ще се изпратят на последващи регистрирани фирми за обезвреждане и/или оползотворяване. Цялата необходима документация ще бъде попълнена и по този начин ние за пореден път ще докажем, че сме компания, на която може да се доверите.

Пълна документация

В Екологика България ние осигуряваме всички необходими документи, пълно проследяване и одитиране от събирането до обезвреждането на отпадъците, като предоставяме транспортни документи за опасни отпадъци на съответните контролни организации. Ако това бъде поискано, ние предоставяме и сертификати за унищожаване на оборудването и конфиденциална информация.

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие с Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, общините са длъжни да организират сами или възложат на подизпълнител обратното приемане на стари електрически и електронни устройства от страна на гражданите, с цел по-нататъшно предаване за рециклиране.

 

Екологично отговорно рециклиране

Съответствието с всички законови изисквания са от изключителна важност за всички нас. Ние подкрепяме общините в реализирането на системите за събиране, извозваненето и рециклирането. В съответствие с Наредбата за ИУЕЕО и Закона за управление на отпадъците, ние предоставяме всички необходими данни за целите на отчитането в пълна координация с общините и контролните органи.