Рециклиране в училища и детски градини

Годишната инвентаризация и брак в края на годината

Как може да го направите, следвайки всички процедури и методики? Какви са те?
Как може да докажете, че оборудването наистина не става вече за нищо?
Как да елиминирате разходите за складиране и администрация на бракуваните активи?

 

Заедно ще можем лесно и бързо

Да удостоверим, че оборудването ви е негодно и подлежи на бракуване и рециклиране.
Да регистрираме заявката в нашата система и контролираме нейното изпълнение.
Да приемем оборудването с подробен протокол и всички задължителни сертификати и документи.

 

Ползи от работата с нас

Ще ви осигурим безплатно извозване – с наши служители и транспорт.
Ще си осигурите спазване на всички законови изисквания.
Ще работите спокойно за изграждане на екологичен рейтинг на вашето училище или читалище.

Защо да рециклираме в училище?

Изграждането на екологични навици и умения от най-ранна възраст е изключително важно. Чрез практически дейности и преживявания, които надхвърлят наученото в класната стая, учениците придобиват нови умения и чувство за гражданска отговорност. Те подобряват комуникацията, екипната работа, критичното мислене и уменията за вземане на решения.

Наредба за ИУЕЕО

В съответствие със Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, гражданите и организациите са длъжни предават за рециклиране старите си електрически и електронни устройства.

 

Екологично отговорно рециклиране

В съответствие с всички законови изисквания ние предоставяме необходимите услуги и документи, за да гарантираме правилното провеждане на процесите.