Ние декларираме, че приетите от нас отпадъци от ИУЕЕО за гарантирано унищожаване се приемат единствено и само като СКРАП ЗА УНИЩОЖАВАНЕ, а не за ползване и/или препродажба. Преработката се състои в механично третиране (демонтиране), пробиване и пресоване.

Потвърждаваме също, че нито приетите устройства, нито някой от техните компоненти ще работят след обработка в нашето предприятие и няма да бъдат използвани за друго, освен като материал за ново изделие: метал, пластмаса, стъкло и др. Електронните компоненти се смилат в европейски завод, сертифициран за обработка на електронни отпадъци. Рециклируемите материали (метали и пластмаси) ще бъдат внимателно отделени и върнати обратно в производствения цикъл на високо ниво. В зависимост от състава на електронните отпадъци, които се обработват, нивото на възстановяване (повторно усвояване) достига до 95%. Останалата част ще бъде правилно технологично обезвредена (изгорена) в съответствие със законовите изисквания. Работата в съответствие с високотехнологичните стандарти се гарантира от внедрени системи за управление на качеството и околната среда.

Законови и рамкови изисквания

Приетият у нас Закон за управление на отпадъците от 28.6.2012 г. (обнар. в ДВ на 13.7.2012 г.) определя приоритетния ред при управлението на отпадъците, извеждайки начело повторна употреба и едва след това рециклиране на ниво материали и оползотворяване за получаване на енергия (чл. 6, ал. 1). Отклонения от йерархията по ал. 1 се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това се основава на съображения, свързани с цялостното им управление (чл. 6, ал. 2) и изискванията за информационна сигурност.

Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО на Европейския Парламент и Съвета, публикувана на 22.11.2008 г. извежда в йерархията на отпадъците приоритетно повторната употреба и рециклирането на материалите пред оползотворяването на отпадъците за получаване на енергия, съобразявайки целия процес с принципа за използване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТНПР).

Предвид изискванията на новата рамкова директива се въвежда подход, отчитащ целия „жизнен цикъл на продуктите и материалите”, а не само отпадъчната фаза, с цел намаляване въздействието върху околната среда от образуването и управлението на отпадъци. Ние ясно разграничаваме входящите материални потоци за повторна употреба и Гарантирано унищожаване, поставяйки на първо място изискванията на нашите клиенти за информационна и корпоративна сигурност.

 

При необходимост от повече информация за предлаганите от нас услуги и консултации, изпратете Вашите въпроси тук.