Цел 1: Край на бедността – навсякъде и във всички нейни форми

В световен мащаб броят на хората, живеещи в крайна бедност, намалява от 36% през 1990 г. на 10% за 2015 г. Но темпът на промяна се забавя и кризата заради COVID-19 рискува да обърне напредъка на десетилетия в борбата срещу бедността. Ново проучване, публикувано от Световния институт за икономика на изследването на ООН, предупреждава, че икономическата криза от глобалната пандемия може да увеличи бедността в световен мащаб с половин милиард души, или 8% от цялото човешко население. Това ще е първият път, когато бедността в световен мащаб се е увеличила след тридесет години, от 1990 г. насам.

Повече от 700 милиона души, или 10% от населението на света, все още живеят в крайна бедност и се борят за задоволяване на най-основните нужди като здравеопазване, образование и достъп до вода и хигиена. По-голямата част от хората, живеещи с по-малко от 1,90 долара на ден, живеят в Африка на юг от Сахара. В световен мащаб равнището на бедност в селските райони е 17,2% – повече от три пъти по-високо, отколкото в градските райони.

За тези, които работят, работата си не гарантира достоен живот. Всъщност 8% от заетите работници и техните семейства по целия свят са живели в крайна бедност през 2018 г. Едно от пет деца живеят в крайна бедност. Осигуряването на социална защита за всички деца и други уязвими групи е от изключително значение за намаляване на бедността.

Факти и статистика

Повече от 700 милиона души, или 10% от световното население, все още живеят в крайна бедност. Оцеляване с по-малко от 1,90 долара на ден.

Наличието на работа не гарантира достоен живот. Всъщност през 2018 г. 8% от заетите работници и техните семейства живеят в крайна бедност.

В световен мащаб 122 жени на възраст между 25 и 34 години живеят в крайна бедност на всеки 100 мъже от същата възрастова група.

По-голямата част от хората, живеещи с по-малко от 1,90 долара на ден, живеят в Африка на юг от Сахара.

Високите нива на бедност често се срещат в малки, крехки и засегнати от конфликти държави.

Бедността засяга непропорционално децата. Всяко пето дете живее в крайна бедност.

Към 2018 г. 55% от населението на света няма достъп до социална защита.

През 2018 г. само 41% от раждащите жени са получавали парични обезщетения за майчинство.

Подцели

1.1. До 2030 г. изкореняване на крайната бедност за всички хора навсякъде, която в момента се отчита за хората, живеещи с по-малко от 1,25 долара на ден

1.2. До 2030 г. намаляване поне наполовина дела на мъжете, жените и децата от всички възрасти, живеещи в бедност, във всичките й измерения според националните определения

1.3. Прилагане на национално подходящи системи и мерки за социална защита за всички, включително етажите, и до 2030 г. да се постигне значително покритие на бедните и уязвимите

1.4. До 2030 г. да се гарантира, че всички мъже и жени, по-специално бедните и уязвимите, имат равни права на икономически ресурси, както и достъп до основни услуги, собственост и контрол върху земя и други форми на собственост, наследство, природни ресурси, подходящи нови технологии и финансови услуги, включително микрофинансиране

1.5. До 2030 г. да се изгради устойчивостта на бедните и тези в уязвими ситуации и да се намали тяхното излагане и уязвимост на климатични екстремни събития и други икономически, социални и екологични шокове и бедствия

1.А. Осигуряване на значително мобилизиране на ресурси от различни източници, включително чрез засилено сътрудничество за развитие, за да се осигурят адекватни и предсказуеми средства за развиващите се страни, по-специално за най-слабо развитите страни, за прилагане на програми и политики за премахване на бедността във всичките й измерения

1.B. Създаване на стабилни политически рамки на национално, регионално и международно ниво, основани на стратегии за развитие в полза на бедните и чувствителни към пола, за подпомагане на ускорени инвестиции в действия за премахване на бедността

За постигането на тази цел, държавите са се съгласили

• Да подсигурят, че всички в обществото са защитени от безработица и имат достъп до услуги като  медицинската грижа, например. Това се нарича социална закрила и е насочена главно към най-бедните  и уязвими хора. 

• Да отделят ресурси, за да създадат социални програми за хората с финансови затруднения. Да  подпомогнат нуждаещите се чрез осигуряване на дом и условия за достоен живот, равен достъп до  основни услуги, до възможности за работа и развитие, до технологии и подкрепа в това, те сами да  създават компании. 

Да изградят устойчиви умения у хората с по-малки финанси, така че да са по-добре защитени при  екстремни климатични аномалии като наводнения, суша, както и други икономически, социални и  екологични кризи.