Законови изисквания: Защо да рециклираме електронните си отпадъци?
Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се причислява към т. нар. “масово разпространени отпадъци”, тъй като се образува след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изисква специално управление. При производството на голям процент от електронното и електрическото оборудване (ЕЕО) се влагат специфични токсични компоненти, които след преустановяване употребата на тези уреди, ги превръщат в „опасни отпадъци“.

В България разпоредбите на Европейския съюз по отношение на екологосъобразното управление на този отпадъчен поток са въведени посредством хармонизираната законодателна база, включваща Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (наричана за краткост Наредба за ИУЕЕО).

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от ЗУО, притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци и в качеството си на такива са длъжни да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци; да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими; да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им;

Предаването и приемането на опасните отпадъци съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУО се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране или комплексно разрешително за отпадъци със съответния код, съгласно класификацията на отпадъците по видове и свойства.

Чл. 6, ал. 2 от ЗУО забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗУО, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице, прилага принудителни административни мерки (чл. 100 от ЗУО).

Физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, се наказва се с глоба от 300 до 1000 лв в съответствие с чл. 104, ал. 1 от ЗУО. При повторно нарушение глобата е от 600 до 2000 лв. Овластените за налагане на санкции органи, в съответствие с чл. 104, ал. 3 от ЗУО, са упълномощени да налагат на място на виновните лица глоба от 10 до 50 лв. срещу квитанция, при установени маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда.

В съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗУО с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. се наказва едноличен търговец или ЮЛ, което не предава и приема опасните отпадъци въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код, съгласно Класификацията на отпадъците. Имуществена санкция в същия размер се налага и на търговците или юридическо лице, които нарушават разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от ЗУО и не предоставят отпадъците си за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или не ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с този закон. Аналогична е санкцията за едноличните търговци и лицата, които не предоставят информация, не водят отчетност, предоставят невярна информация и/или водят невярна отчетност съгласно този закон и наредбите на МС.

В съответствие с чл. 106, ал. 2 от ЗУО се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъци според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка. Чл. 106, ал. 6, т. 6 от ЗУО постановява, че на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., когато пуска на пазара електрическо и електронно оборудване, което не е маркирано, в съответствие с изискванията на наредбата на Министерски съвет, касаеща продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци. При повторно нарушение на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер на 60 на сто от пазарната цена на общото количество внесени и/или произведени и пуснати на пазара продукти (чл. 106, ал. 7 от ЗУО). В съответствие с Чл. 106, ал. 9 от ЗУО този нарушител се задължава да заплати и разходите за оползотворяването и/или обезвреждането на отпадъците от продуктите.

Чл. 108, ал. 2 от ЗУО гласи, че се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

се освобождава от опасни отпадъци на неразрешени за тази цел места;
нарушава изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци;
предава опасните отпадъци на лица, които не притежават разрешение по чл. 37 или регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от ЗУО за дейности със съответните отпадъци или не ги обезврежда или оползотворява в сроковете по § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби;
При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 14 000 до 40 000 лв. (чл. 108, ал. 3 от ЗУО).

В съответствие с чл. 110, ал. 1 с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което:

поставя излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в съдове за битови отпадъци или ги смесват с други отпадъци;
извършва обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, на части или материали от него, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени;
не обезврежда неподлежащите на повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съгласно изискванията на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
не предвижда и не предоставя на територията, на която извършва продажба на електрическо и електронно оборудване, място за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в бита.